Price to Book Value Ratio

نماد اختصاری

P/B

معادل فارسی

نسبت قیمت به ارزش دفتری

توضیحات 

نسبتی برای مقایسه قیمت یک سهم با ارزش دفتری آن سهم در بورس

سایر معادل‌ها 

مثال انگلیسی

The price-to-book ratio, or P/B ratio, is a financial ratio used to compare a company's current market value to its book value

ترجمه مثال انگلیسی

نسبت قیمت به ارزش دفتری یا نسبت P/B یک نسبت مالی است که برای مقایسه ارزش بازار فعلی یک شرکت با ارزش دفتری آن استفاده می‌شود.

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×